Δημοσιεύσεις

Project Acronym: ScaleSciCompIII
Title: Scientific Computing and Large Scale Simulation
Affiliation: democritus university of thrace
Pi: George Gravvanis
Research Field: mathematics and computer science

A parallel unified transform solver based on domain decomposition for solving linear elliptic PDEs
by Grylonakis, E. N. G., Gravvanis, G. A., Filelis-Papadopoulos, C. K. and Fokas, A. S.
Reference:
A parallel unified transform solver based on domain decomposition for solving linear elliptic PDEs (Grylonakis, E. N. G., Gravvanis, G. A., Filelis-Papadopoulos, C. K. and Fokas, A. S.), In The Journal of Supercomputing, volume 75, 2019.
Bibtex Entry:
@article{Grylonakis2019,
 author = {Grylonakis, E. N. G. and Gravvanis, G. A. and Filelis-Papadopoulos, C. K. and Fokas, A. S.},
 title = {A parallel unified transform solver based on domain decomposition for solving linear elliptic PDEs},
 journal = {The Journal of Supercomputing},
 year = {2019},
 bibyear = {2019},
 month = {Aug},
 day = {01},
 volume = {75},
 number = {8},
 pages = {4947--4985},
 issn = {1573-0484},
 doi = {10.1007/s11227-019-02772-2},
 url = {https://doi.org/10.1007/s11227-019-02772-2},
}