Δημοσιεύσεις

Project Acronym: Coperate
Title: COnvective PERmitting Regional ClimATE Simulations
Affiliation: aristotle university of thessaloniki
Pi: Eleni Katragkou
Research Field: earth system sciences

Internal variability versus multi-physics uncertainty in a regional climate model
by Lavin-Gullon A, Fernandez J, Bastin S, R. M. Cardoso, L. Fita, T. M. Giannaros, K. Goergen, J. M. Gutierrez, S. Kartsios, E. Katragkou, T. Lorenz, J. Milovac, P. M. M. Soares, S. Sobolowski, K. Warrach‐Sagi
Reference:
Internal variability versus multi-physics uncertainty in a regional climate model (Lavin-Gullon A, Fernandez J, Bastin S, R. M. Cardoso, L. Fita, T. M. Giannaros, K. Goergen, J. M. Gutierrez, S. Kartsios, E. Katragkou, T. Lorenz, J. Milovac, P. M. M. Soares, S. Sobolowski, K. Warrach‐Sagi), In International Journal of Climatology, 2020.
Bibtex Entry:
@article{doi:10.1002-joc.6717,
 author = {Lavin-Gullon A, Fernandez J, Bastin S,  R. M. Cardoso, L. Fita, T. M. Giannaros, K. Goergen, J. M. Gutierrez, S. Kartsios, E. Katragkou, T. Lorenz, J. Milovac, P. M. M. Soares, S. Sobolowski, K. Warrach‐Sagi},
 doi = {10.1002/joc.6717},
 url = {https://doi.org/10.1002/joc.6717},
 year = {2020},
 bibyear = {2020},
 journal = {International Journal of Climatology},
 pages = {1-16},
 title = {Internal variability versus multi-physics uncertainty in a regional climate model},
}