Δημοσιεύσεις

Project Acronym: MultiCLC
Title: Multiscale Simulations of Crystalline and Liquid-Crystalline Systems
Affiliation: national technical university of athens
Pi: Doros Theodorou
Research Field: chemical sciences and materials

Molecular Simulations of Nanographene Systems
by O.G. Ziogos, D.N. Theodorou
Reference:
Molecular Simulations of Nanographene Systems (O.G. Ziogos, D.N. Theodorou), In Materials Today: Proceedings, volume 5, 2018.
Bibtex Entry:
@article{doi:10.1016-j.matpr.2018.09.063,
 title = {Molecular Simulations of Nanographene Systems},
 journal = {Materials Today: Proceedings},
 volume = {5},
 number = {14, Part 1},
 pages = {27446-27452},
 year = {2018},
 bibyear = {2018},
 doi = {10.1016/j.matpr.2018.09.063},
 url = {https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214785318322636},
 author = {O.G. Ziogos, D.N. Theodorou},
}