Δημοσιεύσεις

Project Acronym: SOUND
Title: Stochastic Ocean UNcertainty moDelling
Affiliation: national and kapodistrian university of athens
Pi: Vassilios Vervatis
Research Field: earth system sciences

Assessment of a regional physical-biogeochemical stochastic ocean model. Part 2: empirical consistency.
by Vervatis V.D., De Mey-Frémaux P., Ayoub N., Karagiorgos J., Ciavatta S., Brewin R., Sofianos S.
Reference:
Assessment of a regional physical-biogeochemical stochastic ocean model. Part 2: empirical consistency. (Vervatis V.D., De Mey-Frémaux P., Ayoub N., Karagiorgos J., Ciavatta S., Brewin R., Sofianos S.), In Ocean Modell., volume 160, 2021.
Bibtex Entry:
@article{doi:10.1016-j.ocemod.2021.101770,
 author = {Vervatis V.D., De Mey-Frémaux P., Ayoub N., Karagiorgos J., Ciavatta S., Brewin R., Sofianos S.},
 doi = {10.1016/j.ocemod.2021.101770 },
 url = {https://doi.org/10.1016/j.ocemod.2021.101770},
 year = {2021},
 bibyear = {2021},
 journal = {Ocean Modell.},
 volume = {160},
 pages = {101770},
 title = {Assessment of a regional physical-biogeochemical stochastic ocean model. Part 2: empirical consistency.},
}