Δημοσιεύσεις

Project Acronym: THIOSIM
Title: Molecular Dynamics Simulation of Amorphous Poly(3-hexylthiophene)
Affiliation: university of patras
Pi: Vlasis G. Mavrantzas
Research Field: chemical sciences and materials

Molecular Dynamics Simulation of Amorphous Poly(3-hexylthiophene)
by F. D. Tsourtou, L. D. Peristeras, S. D. Peroukidis, V. G. Mavrantzas
Reference:
Molecular Dynamics Simulation of Amorphous Poly(3-hexylthiophene) (F. D. Tsourtou, L. D. Peristeras, S. D. Peroukidis, V. G. Mavrantzas), In Macromolecules, volume 53, 2020.
Bibtex Entry:
@article{doi:10.1021-acs.macromol.0c00454,
 author = {F. D. Tsourtou, L. D. Peristeras, S. D. Peroukidis, V. G. Mavrantzas},
 doi = {10.1021/acs.macromol.0c00454},
 url = {https://doi.org/10.1021/acs.macromol.0c00454},
 year = {2020},
 bibyear = {2020},
 journal = {Macromolecules},
 volume = {53},
 number = {18},
 pages = {7810-7824},
 title = {Molecular Dynamics Simulation of Amorphous Poly(3-hexylthiophene)},
}