Δημοσιεύσεις

Project Acronym: HMSM
Title: Chemical Sciences and Materials
Affiliation: national technical university of athens
Pi: Doros Theodorou
Research Field: chemical sciences and materials

Molecular Simulations of Free and Graphite Capped Polyethylene Films: Estimation of the Interfacial Free Energies
by Sgouros, A. P., Vogiatzis, G. G., Kritikos, G., Boziki, A., Nikolakopoulou, A., Liveris, D. and Theodorou, D. N.
Reference:
Molecular Simulations of Free and Graphite Capped Polyethylene Films: Estimation of the Interfacial Free Energies (Sgouros, A. P., Vogiatzis, G. G., Kritikos, G., Boziki, A., Nikolakopoulou, A., Liveris, D. and Theodorou, D. N.), In Macromolecules, volume 50, 2017.
Bibtex Entry:
@article{doi:10.1021-acs.macromol.7b01808,
 author = {Sgouros, A. P. and Vogiatzis, G. G. and Kritikos, G. and Boziki, A. and Nikolakopoulou, A. and Liveris, D. and Theodorou, D. N.},
 title = {Molecular Simulations of Free and Graphite Capped Polyethylene Films: Estimation of the Interfacial Free Energies},
 journal = {Macromolecules},
 volume = {50},
 number = {21},
 pages = {8827-8844},
 year = {2017},
 bibyear = {2017},
 doi = {10.1021/acs.macromol.7b01808},
 url = {http://dx.doi.org/10.1021/acs.macromol.7b01808},
 eprint = {http://dx.doi.org/10.1021/acs.macromol.7b01808},
}