Δημοσιεύσεις

Project Acronym: FimbriaeDynamics
Title: Structural and Computational Studies of Type I fimbriae
Affiliation: national and kapodistrian university of athens
Pi: Vassiliki Iconomidou
Research Field: biochemistry, bioinformatics and life sciences

Bacterial Lectin FimH and Its Aggregation Hot-Spots: An Alternative Strategy against Uropathogenic Escherichia coli
by Nasi Georgia I., Georgakopoulou Konstantina I., Theodoropoulou Marilena K., Papandreou Nikos C., Chrysina Evangelia D., Tsiolaki Paraskevi L., Iconomidou Vassiliki A.
Reference:
Bacterial Lectin FimH and Its Aggregation Hot-Spots: An Alternative Strategy against Uropathogenic Escherichia coli (Nasi Georgia I., Georgakopoulou Konstantina I., Theodoropoulou Marilena K., Papandreou Nikos C., Chrysina Evangelia D., Tsiolaki Paraskevi L., Iconomidou Vassiliki A.), In Pharmaceutics, volume 15, 2023.
Bibtex Entry:
@article{doi:10.3390-pharmaceutics15031018,
 title = {Bacterial Lectin FimH and Its Aggregation Hot-Spots: An Alternative Strategy against Uropathogenic Escherichia coli},
 author = {Nasi Georgia I., Georgakopoulou Konstantina I., Theodoropoulou Marilena K., Papandreou Nikos C., Chrysina Evangelia D., Tsiolaki Paraskevi L., Iconomidou Vassiliki A.},
 doi = {10.3390/pharmaceutics15031018},
 url = {https://doi.org/10.3390/pharmaceutics15031018},
 year = {2023},
 bibyear = {2023},
 journal = {Pharmaceutics},
 volume = {15},
 number = {3},
}