Δημοσιεύσεις

Project Acronym: SatLUC
Title: European regional climate simulations driven by satellite land use change data
Affiliation: aristotle university of thessaloniki
Pi: Eleni Katragkou
Research Field: earth system sciences

Land-atmosphere interactions in sub-polar and alpine climates in the CORDEX flagship pilot study Land Use and Climate Across Scales (LUCAS) models - Part 1: Evaluation of the snow-albedo effect
by Daloz A. S., Schwingshackl C., Mooney, P., Strada S., Rechid, D., Davin E. L., Katragkou E., de Noblet-Ducoudré N., Belda M., Halenka T., Breil M., Cardoso R. M., Hoffmann P., Lima D. C. A., Meier R., Soares P. M. M., Sofiadis G., Strandberg G., Toelle M. H., Lund M. T.
Reference:
Land-atmosphere interactions in sub-polar and alpine climates in the CORDEX flagship pilot study Land Use and Climate Across Scales (LUCAS) models - Part 1: Evaluation of the snow-albedo effect (Daloz A. S., Schwingshackl C., Mooney, P., Strada S., Rechid, D., Davin E. L., Katragkou E., de Noblet-Ducoudré N., Belda M., Halenka T., Breil M., Cardoso R. M., Hoffmann P., Lima D. C. A., Meier R., Soares P. M. M., Sofiadis G., Strandberg G., Toelle M. H., Lund M. T.), In The Cryosphere, volume 16, 2022.
Bibtex Entry:
@article{doi:10.5194-tc-16-2403-2022,
 title = {Land-atmosphere interactions in sub-polar and alpine climates in the CORDEX flagship pilot study Land Use and Climate Across Scales (LUCAS) models - Part 1: Evaluation of the snow-albedo effect},
 author = {Daloz A. S., Schwingshackl C., Mooney, P., Strada S., Rechid, D., Davin E. L., Katragkou E., de Noblet-Ducoudré N., Belda M., Halenka T., Breil M., Cardoso R. M., Hoffmann P., Lima D. C. A., Meier R., Soares P. M. M., Sofiadis G., Strandberg G., Toelle M. H., Lund M. T.},
 doi = {10.5194/tc-16-2403-2022},
 url = {https://doi.org/10.5194/tc-16-2403-2022},
 year = {2022},
 bibyear = {2022},
 journal = {The Cryosphere},
 volume = {16},
 number = {6},
 pages = {2403-2419},
}