Δημοσιεύσεις

Project Acronym: VERGINA
Title: Very high resolution regional climate simulations over Europe
Affiliation: aristotle university of thessaloniki
Pi: Eleni Katraqgkou
Research Field: earth system sciences

EVALUATION OF A WRF-AUTH EURO-CORDEX 0.11 HINDCAST REGIONAL CLIMATE SIMULATION
by PRESVELOU I., KARTSIOS S., KATRAGKOU E.
Reference:
EVALUATION OF A WRF-AUTH EURO-CORDEX 0.11 HINDCAST REGIONAL CLIMATE SIMULATION (PRESVELOU I., KARTSIOS S., KATRAGKOU E.), In Climatic Change, Variability and Climatic Risks, Thessaloniki, 29 May - 1 June 2019, 2019.
Bibtex Entry:
@inproceedings{euro-cordex-0.11,
 author = {PRESVELOU I., KARTSIOS S., KATRAGKOU E.},
 title = {EVALUATION OF A WRF-AUTH EURO-CORDEX 0.11 HINDCAST
REGIONAL CLIMATE SIMULATION},
 year = {2019},
 bibyear = {2019},
 booktitle = {Climatic Change, Variability and Climatic Risks, Thessaloniki, 29 May - 1 June 2019},
 eprint = {https://www.researchgate.net/profile/Nesrine-Hmidi/publication/335928801_INONDATION_DEVASTATRICE_DANS_LA_VILLE_DE_SOLIMAN_TUNISIE_CAS_DE_SA_ZONE_INDUSTRIELLE_LORS_DE_L'EVENEMENT_PLUVIOMETRIQUE_DU_22_SEPTEMBRE_2018/links/5d84ae63a6fdcc8fd6fcd6f8/INONDATION-DEVASTATRICE-DANS-LA-VILLE-DE-SOLIMAN-TUNISIE-CAS-DE-SA-ZONE-INDUSTRIELLE-LORS-DE-LEVENEMENT-PLUVIOMETRIQUE-DU-22-SEPTEMBRE-2018.pdfpage=446},
 url = {https://www.researchgate.net/profile/Nesrine-Hmidi/publication/335928801_INONDATION_DEVASTATRICE_DANS_LA_VILLE_DE_SOLIMAN_TUNISIE_CAS_DE_SA_ZONE_INDUSTRIELLE_LORS_DE_L'EVENEMENT_PLUVIOMETRIQUE_DU_22_SEPTEMBRE_2018/links/5d84ae63a6fdcc8fd6fcd6f8/INONDATION-DEVASTATRICE-DANS-LA-VILLE-DE-SOLIMAN-TUNISIE-CAS-DE-SA-ZONE-INDUSTRIELLE-LORS-DE-LEVENEMENT-PLUVIOMETRIQUE-DU-22-SEPTEMBRE-2018.pdfpage=446},
}